Videncenter for Hyperacusi

 


 

Hyperacusi

- er sanse- og ofte også smerteoverfølsom hørelse. Føles tilstanden generende, taler vi om:

Generende Hyperacusi

Ved Generende Hyperacusi er trommehinderne overfølsomme over for lyde og lydstyrker som normalt ikke generer andre. Lydene kan føles ubehagelige, eller de kan gøre fysisk ondt. Som regel er det lyde som hører til dagligdagen, der giver problemer. Mange følger ubehag eller smerte i trommehinderne når de opholder sig mellem legende eller skrigende børn eller i en skoleklasse med almindelig baggrundsstøj. Mange er generet af lyden af støvsugeren eller opvaskemaskinen. For slet ikke at tale om når nogen trækker en spisekniv hen ad en tallerkenbund. Nogle tåler ikke at ovenboen går på gulvet eller at der bliver trukket ud i toilettet et eller andet sted i ejendommen. Nogle tåler ikke ure der hænger på væggen og tikker. Nogle er så sarte at de end ikke kan abstrahere fra lyden af hverken deres eget åndedræt eller deres blodkredsløb. Jo svagere en lyd er, des mere kan den genere dem.

Ikke døvhed, men plaget høreopfattelse

Når trommehinderne er alt for sarte, bliver det tit misforstået som en tilstand af god hørelse. ”Han hører ting som vi andre ikke lægger mærke til”, siger en mor om sin ti-årige der er diagnosticeret med ”ADHD og noget autisme”. Hun mener - som selv audiologer og andre sagkyndige ofte gør - at hans hørelse er alt for god. Men at hans trommehinder er plaget af lyde, som er ubetydelige eller uhørlige for andre, er i virkeligheden en hørelse der fungerer meget dårligt. Det er en tilstand hvor høresansen føler og følesanserne hører. Generende Hyperacusi er ikke døvhed. Det er nedsat høreopfattelse. Man kan høre, men man kan ikke høre efter. Det er en tilstand som fx et høreapparat kan gøre meget værre, men hvor et høreværn kan være til betydelig hjælp.

En folkesygdom

Antagelig en femtedel af den samlede befolkning lever med den forvrængning af sanseopfattelsen som opstår, når høresansen på den ene side og føle- og smertesanser på den anden mere eller mindre overlapper hinanden. Generende hyperacusi er en folkesygdom.

Dårligt beskrevet tilstand, velbeskrevne følger

Selv om det er en folkesygdom, er tilstanden af generende hyperacusi ubeskrevet eller dårligt beskrevet både i forskningen, i undervisningen og i dagspressen. Følgevirkningerne er derimod velbeskrevne. Det drejer sig blandt andet om ADHD, ADD, HSP, tinnitus, angst, hovedpine, ordblindhed, påtrængende tankemylder; vrangforestillinger som er direkte følge af de forvrængninger af omverdensopfattelsen og omverdensforståelsen som sanseforvrængende hyperacusi giver anledning til, og dertil autisme, adfærdsforstyrrelser osv. Alle disse tilstande har generende hyperacusi som fælles årsag. Der er undtagelser, men de er få. Tilstanden kan også opstå efter hjernerystelse, i forbindelse med piskesmæld, eller som en hovedbestanddel af posttraumatisk stresssyndrom. Den kan endelig komme med alderen. Så kommer den sammen med den tiltagende døvhed, som alderen ofte bringer med sig: Høresansen bliver mindre følsom samtidig med at trommehinderne bliver mere overfølsomme. De får tit høreapparat. Men fordi trommehinderne er blevet overfølsomme for lyd, ender høreapparatet ofte i skuffen.

Almindelig klinisk test

Graden af hyperacusi kan bestemmes ved en almindelig test af trommehindernes overfølsomhed for lyd. Testen bør udføres med både et såkaldt audiometer og med musik spillet på terapeutisk højttaleranlæg hvor lydstyrken bliver kontrolleret med lydstyrkemåling. Musikken bør vælges efter hvad patienten selv regner for at være vellyd. Men end ikke audiologiske sygehusafdelinger tester trommehindernes overfølsomhed hverken over for audiometerlyde eller for højttalermusik. Fordi generende hyperacusi ikke er døvhed, bliver patienterne derefter belært om at deres hørelse er fremragende, selv om den, trods den gode såkaldte Hørekurve som audiologerne tester, faktisk er brudt sammen. Selve den plagede tilstand, som patienten klager over, bliver aldrig testet. Som sagt får de et høreapparat, som gør mere ondt end godt. De vil tit være bedre hjulpet med et høreværn.

At desensibilisere trommehinder

Når audiologerne begynder at teste trommehindernes overfølsomhed for lyd, og når det bliver kendt og forstået at de mange oven nævnte diagnoser er følgevirkninger af generende hyperacusi, bliver det muligt at hjælpe effektivt med en hjælp som er fysiologisk, som ikke har skadelige bivirkninger, og hvis eventuelle gavnlige virkninger i de fleste tilfælde vil vare resten af livet. Hjælpen består i at desensibilisere trommehinderne med terapeutisk lyd. Om ikke med andet, så i det mindste med den såkaldte Hvide Støj som er lægeligt anerkendt som en påvirkning, der lindrer lydoverfølsom hørefunktion. Der findes dog bedre og meget mere virkningsfulde terapeutiske lydkilder. Efterfølgende test med audiometer vil i hvert enkelt tilfælde dokumentere hvor lidt eller hvor meget det er lykkedes at gøre trommehinderne mindre sensitive.

Dokumentation

Herunder finder du en klinisk rapport om generende hyperacusi og mere eller mindre vellykkede behandlingsforløb. Det drejer sig om tretten elever fra en efterskole for unge med så store adfærdsvanskeligheder at almindelige skoler ikke kan rumme dem. Klik på Det akustiske Vindue eller på The Acoustic Window.

Der er også en klar beskrivelse af de forskellige grader af hyperacusi sammen med en forklaring på de kliniske årsager til tilstanden. Linket til den finder du også under denne tekst. Det hedder Hovedvejen til Hyperacusi.

Under Dokumenter nederst på siden fortælles hvordan skoleelever med generende hyperacusis er tilbøjelige til hele tiden at sige "Hva?" De er Hva?-børn.

Materialet stammer fra Klinik for Hyperacusi i Hellerup ved København. Se www.ordblind.dk.

Specielt om ordblindhed? Se www.ordblinde.dk

Hovedcentret for menneskelig sanseopfattelse er Det indre Øre. Klik gerne på linket. Der findes så at sige ikke andre steder hvor det er beskrevet. Forfatteren er den ansvarlige redaktør af Videncenter for Hyperacusi.

 

Klinik for Hyperacusi i 2900 Hellerup administrerer for nærværende Videncenter for Hyperacusi. Videncentret er beklageligt nok den eneste kilde til almindelig klinisk indsigt i både hyperacusi og i generende hyperacusi, som findes. Ansvarlig over for loven er Kaare p Johannesen.

Det akustiskeVindue

Et studie i audiometertestet høretolerance hos tretten adfærdsvanskelige unge med hyperacusi

The acoustic Window

A documentary of audiometertested hearing tolerance in thirteen youngsters with conduct disorder and hyperacusis

Hovedvejen til Hyperacusi

1: Hvad hyperacusi er 2: Hvordan hyperacusi opstår 3: Følgevirkninger af hyperacusi 4: Hvordan hyperacusi lindres eller kureres

 

Der findes en e-bog der hedder Særlige Behov - set fra børnenes side. Find den på www.saerligebehov.com

https://hyperacusi.dk/sites/default/files/Sagkyndig%20audiologisk%20hj%C3%A6lp.pdf